دیدار آقای قزل ریاست اداره ارشاد شهرستان بندرترکمن با امام جمعه شهرستان
1397/3/10
دیدار آقای قزل ریاست اداره ارشاد شهرستان بندرترکمن با امام جمعه شهرستان